Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Jogi információk és adatvédelem

Preambulum

A Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Ausztria és leányvállalatai (együttesen Swietelsky) számára az összes üzleti partner és munkatárs esetében nagyon fontos a kapcsolattartók személyes adatainak védelme. Ezért a Swietelsky a személyes adatokat a személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A jelen nyilatkozatban használt kifejezések az EU-s általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében található meghatározásokon alapulnak.

    1.  Hatálya

Tényleges: Ez az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza a Swietelsky vállalatcsoportban.

Személyes: Ez az adatvédelmi szabályzat a Swietelsky vállalatcsoport valamennyi munkatársára, valamint annak partnereire, ügyfeleire és beszállítóira, továbbá a Swietelsky alkalmazásában álló más személyekre vonatkozik.

Időbeli: Ez az adatvédelmi nyilatkozat 2018.05.25-én lép hatályba, és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményként érvényes.

    2.  A feldolgozás alapelvei

A személyes adatok feldolgozása a Swietelsky vállalatnál szigorú elvek alapján történik, amelyek az adatok védelmét és biztonságát, valamint az érintettek jogait kiemelten fontosnak tekintik.

Jogszerűség és átláthatóság: Az adatfeldolgozást jogszerűen és tisztességesen végzik.

Célhoz kötöttség: Az adatok gyűjtése és feldolgozása meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból történik. Az adatok feldolgozása nem történhet e célokkal összeegyeztethetetlen módon.

Adatminimalizálás: Csak azokat az adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel, amelyek a megadott célok érdekében feltétlenül szükségesek. Ha a cél megvalósítható és az erőfeszítés észszerű, csak anonimizált adatok feldolgozására kerül sor.

Az adattárolás korlátozása és törlés: A személyes adatokat töröljük, amint az eredeti gyűjtésük célja megszűnik, és a törvényes megőrzési idő nem akadályozza a törlést. Ha egyedi esetekben ezekhez az adatokhoz védendő érdekek fűződnek, az adatokat továbbra is meg kell őrizni, amíg a védendő érdek jogi tisztázása meg nem történik.

Adatbiztonság: A személyes adatokra adattitok vonatkozik. Az adatokat bizalmasan kell kezelni, és megfelelő szervezeti és technikai intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáférés, a jogellenes manipuláció vagy nyilvánosságra hozatal, valamint az elvesztés és megsemmisítés ellen.

Tényszerű pontosság: A személyes adatokat pontosan, hiánytalanul és naprakészen kell tartani. Megfelelő intézkedéseket kell tenni az elavult, helytelen vagy hiányos adatok kijavítására.

    3.  Adatbiztonság

Az adatok bizalmas kezelésének, elérhetőségének és integritásának védelme alapvető feladat a Swietelsky számára. Ez egyaránt vonatkozik az üzleti titkokra, az ügyféladatokra, a személyes adatokra és más kritikus információkra.

E célból a technika állásának és a nemzetközileg elismert legjobb gyakorlatoknak, valamint a biztonsági előírásoknak megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozzuk, amelyeket folyamatosan továbbfejlesztünk.

    4.  Adattitok

A Swietelsky vállalatcsoport minden munkatársa és a szerződéses partnerek munkatársai szerződéses kötelezettséget vállalnak a titoktartásra, és rendszeresen oktatásban és képzésben részesülnek a személyes és egyéb kritikus adatok biztonságos kezelésére vonatkozóan.

    5.  Folyamatos ellenőrzés és fejlesztés

A minőség és a folyamatok folyamatos javítása nagyon fontos szerepet tölt be a Swietelsky vállalaton belül. Vannak meghatározott folyamatok, amelyek a minőség állandó javulását szolgálják, ezt évek óta az ISO 9001-es minőségbiztosítás is igazolja. Az adatvédelmi irányelveknek és az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelést, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések hatékonyságát folyamatosan mérjük és javítjuk e folyamatok segítségével, hogy biztosítani tudjuk az adatvédelmi intézkedések optimális menetét.

I.  Jogi információk a GDPR szerint

    1.  Információk a GDPR 13. cikke szerint

Jelen adatvédelmi nyilatkozattal a Swietelsky AG tájékoztatja az olvasókat és a honlap felhasználóit a feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. Továbbá jelen adatvédelmi nyilatkozat révén az érintettek/felhasználók tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

    2.  A GDPR 24. cikke szerint felelős

Swietelsky AG (a továbbiakban Swietelsky, MI vagy a felelős személy)
Edlbachstrasse 10
4020 Linz

office@swietelsky.at

    3.  Adatvédelmi tisztviselő

A Swietelsky vállalatcsoportnál nem szükséges adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, mivel az EU-s GDPR 37. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az adatvédelem fontossága miatt azonban a Swietelsky úgy döntött, hogy önként kijelöl egy adatvédelmi tisztviselőt. Ez a személy tölti be a kapcsolattartó szerepét az érintettek és az adatvédelmi hatóság között és a datenschutz@swietelsky. com címen érhető el.

    4.  Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozat kifejti: 

 • milyen információkat gyűjtünk és milyen célból;
 • hogyan használjuk fel ezeket az információkat;
 • az érintettek jogait

Igyekeztünk, hogy mindezt a lehető legegyszerűbben mutassuk be. 

    5.  A feldolgozás jogalapja

A Swietelsky a személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapok valamelyike alapján dolgozza fel:

 • az Ön hozzájárulása
 • szerződéses alapon
 • jogos érdekből

A honlapon található adatok kezelése kizárólag a jogszabályi rendelkezések (GDPR, TKG 2021) alapján történik.

 • Elemzőeszközök használata esetén az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) alapján használjuk fel. Az adatok felhasználásához fűződő jogos érdeket a honlap fejlesztése és az online hirdetések sikerének mérése jelenti.
 • Az informatikai adatbiztonsági intézkedések alkalmazása szintén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján (jogos érdek) alapul. Az adatok felhasználásához fűződő jogos érdeket a vállalat saját informatikai rendszereinek biztosítása képezi.
 • A közösségimédia-bővítmények csak az Ön hozzájárulásával használhatók. A jogalapot ezért a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja képezi. A hozzájárulást minden alkalommal újra meg kell adni, amikor megtekintik a honlapot.

II.  Adatfeldolgozás, célok és jogalapok

A Swietelsky a munkatársak, partnerek, ügyfelek és beszállítók személyes adatait az üzleti tevékenység ellátása és a kapcsolódó jogi és szerződéses követelmények teljesítése céljából kezeli.

    1.  Az üzleti partnerek adatainak feldolgozása

A Swietelsky az érdekelt felek, ügyfelek, beszállítók stb. által megadott személyes adatokat az ajánlatok elkészítése és a megrendelések feldolgozása, valamint a kapcsolódó szerződéses/szerződéskötés előtti és jogi kötelezettségek teljesítése érdekében dolgozza fel.

    2.  Kapcsolatfelvétel

Amikor kapcsolatba lép velünk, az Ön által megadott személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja szerint az ajánlatkérés feldolgozásához és lebonyolításához használjuk fel. Az Ön adatainak feldolgozása az Ön megkeresésének kezeléséhez és megválaszolásához szükséges, ellenkező esetben nem vagy csak korlátozottan tudnánk válaszolni az Ön megkeresésére.

Töröljük az ajánlatkérését és az elérhetőségét, ha a megkeresésére végleges választ adtunk, és a törlés nem ellentétes semmilyen törvényes megőrzési idővel, pl. egy későbbi szerződéskezelés részeként. Ez általában akkor fordul elő, ha három éven keresztül nem állt fenn Önnel kapcsolat.

    3.  Pályázó

Azzal, hogy elküldi jelentkezését a SWIETELSKY vállalatnak, kifejezetten beleegyezik abba, hogy a SWIETELSKY feldolgozza az Ön személyes adatait, és jogosult ezeket az adatokat a SWIETELSKY csoport vállalatain belül továbbítani, feldolgozni és felhasználni. A közzététel, feldolgozás és felhasználás a munkaerő-felvétel és a személyzeti adminisztráció céljaira korlátozódik.

A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Ez különösen igaz abban az esetben, ha Ön elektronikus úton, például e-mailben vagy valamely karrierportálon keresztül nyújtotta be pályázati dokumentumait.

Amennyiben a jelentkezésből munkaszerződés születik, az Ön továbbított adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Ha azonban nem jön létre munkaszerződés, az Ön pályázati dokumentumait a törvénynek megfelelően a 6 hónapos megőrzési idő után töröljük, feltéve, ha a törlést nem akadályozza más jogos érdek vagy a nyilvántartásba vételhez való hozzájárulás.

Az Ön által benyújtott pályázati dokumentumok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Amennyiben a személyes adatok különleges kategóriáit a GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében önkéntesen adják át a jelentkezési folyamat részeként, azok feldolgozása a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint történik (pl. egészségügyi adatok, mint pl. súlyos fogyatékosság vagy etnikai származás) vagy az Ön hozzájárulása alapján a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján (pl. egészségügyi adatok, amennyiben ezek a szakma gyakorlásához szükségesek).

    4.  Szervernaplófájlok (hozzáférési adatok)

Technikai okokból, különösen a működőképes és biztonságos internetes megjelenés biztosítása érdekében a honlapunk elérésével kapcsolatos, technikailag szükséges adatokat úgynevezett szervernaplófájlokban dolgozzuk fel, amelyeket böngészője automatikusan továbbít nekünk. 

Az általunk kezelt hozzáférési adatok következők:

 • A megnyitott honlap neve
 • a használt böngésző típusa, beleértve a verziót is
 • a látogató által használt operációs rendszer
 • a látogató által korábban meglátogatott oldal (hivatkozó URL)
 • a kiszolgálóoldali kérés ideje
 • átvitt adatmennyiség
 • a kiszolgáló számítógép neve (használt IP-cím, esetleg anonimizált)


 Élünk azzal a lehetőséggel, hogy ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján olyan célokra használjuk, mint például

 • a honlaphoz való zökkenőmentes kapcsolódás biztosítása,
 • a honlapunk kényelmes használatának biztosítása,
 • a rendszer biztonságának és stabilitásának értékelése,
 • valamint

egyéb adminisztratív célok. Az összegyűjtött adatokat semmilyen körülmények között nem használjuk fel arra, hogy következtetéseket vonjunk le az Ön személyére vonatkozóan.

A hozzáférési adatok 120 nap  elteltével automatikusan törlődnek, kivéve, ha bizonyítási célból további tárolásra van szükség. Ellenkező esetben az adatokat az esemény végleges tisztázásáig megőrizzük.

 

III.  Adattovábbítás

A személyes adatokat a Swietelsky vállalatcsoporton kívüli címzetteknek, valamint EU-s harmadik országokban lévő címzetteknek csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és törvényes alapon, valalmint a legmagasabb szintű titoktartás és adatbiztonság tiszteletben tartása mellett továbbítjuk.  Nem adunk el vagy adunk bérbe személyes adatokat harmadik feleknek saját marketingcélokra.

A személyes adatokat a Swietelsky vállalatcsoporton belüli címzetteknek a jogi követelményeknek való megfelelés és a csoport egészére kiterjedő adminisztratív tevékenységek megkönnyítése érdekében továbbítjuk. A továbbítás itt is kizárólag a jogszabályi keretek betartásával történik.

A GDPR 13. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében a következő kategóriákba tartoznak a címzettek

 • A felelős személy konszerntársaságai
 • Alvállalkozók, fővállalkozók, beszállítók
 • Az adatfeldolgozók, amennyiben az adatokra az adott szolgáltatások teljesítéséhez van szükségük
 • Hatóságok, állami szervek és intézmények
 • Közjegyzők, jogi és adótanácsadók, behajtási szolgáltatók és szakértők jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez
 • Könyvvizsgáló cégek a számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
 • Biztosítótársaságok
 • Hitel- és pénzintézetek vagy hasonló intézmények
 • Bíróságok jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére
 • Egyeztető testületek

    1.  Adattovábbítás harmadik fél számára

Az Ön személyes adatait az alább felsoroltakon kívül más célból nem továbbítjuk harmadik félnek.

Személyes adatait csak akkor osztjuk meg harmadik felekkel, ha:

 • Ön kifejezett beleegyezését adta a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban,
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti továbbítás a működési érdekek védelméhez, valamint jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek nyomós védendő érdeke fűződik ahhoz, hogy adatait ne tegye közzé,
 • abban az esetben, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében jogi kötelezettség áll fenn az adatok továbbítására, valamint
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében ez jogilag megengedett és szükséges az Önnel fennálló szerződéses jogviszony feldolgozásához.

A SWIETELSKY az Ön személyes adatait megoszthatja olyan beszállítókkal, akik utasításainknak megfelelően szolgáltatásokat nyújtanak a nevünkben.

A SWIETELSKY az Ön személyes adatait megoszthatja a kapcsolt vállalkozásainkkal és partnereinkkel is.

Ezen túlmenően a SWIETELSKY nyilvánosságra hozhatja az Ön személyes adatait, ha erre törvény, jogszabály vagy hatóság kötelez minket, vagy ha úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges vagy megfelelő a fizikai károk vagy pénzügyi veszteségek megelőzése érdekében.

A SWIETELSKY fenntartja a jogot, hogy továbbítsa az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha eladjuk vagy átruházzuk vállalkozásunk vagy eszközeink egészét vagy egy részét (beleértve átszervezés, megszűnés vagy felszámolás esetén).

    2.  Adattovábbítás

A SWIETELSKY az Ön személyes adatait azon országon kívüli országokba is továbbíthatja, ahol az adatokat eredetileg gyűjtötték. Előfordulhat, hogy ezekben az országokban nem ugyanazok az adatvédelmi jogszabályok érvényesek, mint abban az országban, ahol Ön eredetileg megadta a személyes adatokat. Ha az Ön adatait más országokba továbbítjuk, az adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint védjük, és az ilyen továbbításokra az alkalmazandó jog az irányadó.

 

Azok az országok, amelyeknek személyes adatokat adunk át, itt találhatók

 • az Európai Unión belül vagy
  • az Európai Unión kívül

Ha a személyes adatokat az Európai Unióból az Európai Unión kívüli országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítjuk, az adattovábbítás az alábbiak szerint történik:

 • az Európai Bizottság megfelelőségi határozata;
 • Ennek hiányában más jogilag megengedett okok miatt, mint például a hatóságok vagy állami szervek közötti, jogilag kötelező és végrehajtható eszköz, kötelező belső vállalati szabályok, szabványos adatvédelmi záradékok és jóváhagyott vagy hitelesített magatartási kódexek megléte.

Kivételes esetekben adattovábbítás a GDPR 49. cikke alapján is lehetséges:

 • GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pont
  az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról,
 • GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pont
  az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges,
 • GDPR 49. cikk (1) bekezdés c) pont
  az adattovábbítás az érintett érdekében az adatkezelő által egy másik természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges.

 

IV.  Az érintettek jogai

 • Önnek joga van:
  a GDPR 15. cikke szerint tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adatairól. Tájékoztatást kérhet különösen az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriájáról, azon címzettek kategóriáiról, akiknek az Ön adatait átadták vagy átadják, a tervezett tárolási időszakról, a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz való jogról, a panaszjogról, az adatai eredetéről, ha azokat nem mi gyűjtöttük, valamint az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást és adott esetben az annak részleteiről szóló érdemi információkról;
 • a GDPR 16. cikkének megfelelően haladéktalanul kérni az általunk tárolt hibás vagy hiányos személyes adatok helyesbítését;
 • a GDPR 17. cikkének megfelelően kérni az általunk tárolt személyes adatok törlését, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges;
 • a GDPR 18. cikkének megfelelően kérni a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, de Ön tiltakozik a törlés ellen, és nekünk már nincs szükségünk az adatokra, Önnek azonban szüksége van ezekre a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy Ön a GDPR 21. cikkével összhangban kifogást emelt az adatkezelés ellen;
 • a GDPR 20. cikkének megfelelően megkapni az Ön által nekünk megadott személyes adatait strukturált, általános és géppel olvasható formátumban, vagy kérni azok továbbítását egy másik felelős személynek;
 • a GDPR 21. cikkének megfelelően, amennyiben az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, kifogást emelni a személyes adatok kezelése ellen az egyedi helyzetével kapcsolatos indokok alapján, vagy ha a kifogás közvetlen üzletszerzés ellen irányul. Ez utóbbi esetben Ön általános tiltakozási joggal rendelkezik, amelyet a konkrét helyzetre vonatkozó információk nélkül alkalmazunk.
 • a GDPR 7. cikk 3. bekezdése alapján bármikor visszavonni a nekünk adott hozzájárulást. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a jövőben nem folytathatjuk tovább a hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozást.
 • a GDPR 77. cikke értelmében panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál az Ön adatainak általunk történő jogellenes kezelésével kapcsolatban. E célból általában a szokásos lakóhelye vagy a munkahelye vagy a vállalatunk székhelye szerinti felügyeleti hatósághoz fordulhat.

    1.  Az érintetti jog gyakorlása

Minden érintettnek, akinek az adatait a Swietelsky kezeli, lehetősége van arra, hogy bármikor hivatkozzon az érintett fent említett jogaira, és érvényesítse azokat a Swietelsky vállalatnál.

Az érintetti jogok gyakorlásához bármikor küldhet e-mailt a datenschutz@swietelsky.comcímre.

Előzetes sikeres azonosítás nélkül nem tudjuk feldolgozni az érintettek kérését. Ezért kérjük, hogy ennek megfelelően támogassák az azonosítási folyamatot.

    2.  Fellebbezési jog

Ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi szabályokat, vagy az adatvédelmi jogait bármilyen más módon megsértették, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál.

A Swietelsky AG illetékes felügyeleti hatósága:

Osztrák adatvédelmi hatóság: Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

V.  Sütik általában

Honlapunkon sütiket használunk, hogy internetes megjelenésünket felhasználóbarátabbá és működőképesebbé tegyük. Ennek során néhány süti az Ön végkészülékén marad.

A sütik olyan kis adatcsomagok, amelyek a böngésző és a webszerver között cserélődnek ki a honlap felkeresése során. Ezek nem okoznak károkat, és csak a honlap látogatójának felismerésére szolgálnak. A sütik csak az Ön böngészője által szolgáltatott információkat tárolhatják, azaz olyan adatokat, amelyeket saját maga írt be a böngészőbe, vagy amelyek a honlapon elérhetők. A sütik nem tudnak kódot futtatni, és nem használhatók a végkészülékhez való hozzáférésre. Amikor legközelebb ugyanazzal a végkészülékkel keresi fel honlapunkat, a sütikben tárolt információk ezt követően vagy hozzánk („elsődleges süti”) kerülnek vissza vagy a harmadik fél webes alkalmazásához, amelyhez a süti tartozik („harmadik féltől származó süti”).  A tárolt és visszaküldött információk révén az adott webes alkalmazás felismeri, hogy a végkészülék böngészőjével már belépett az internetes oldalra és meglátogatta azt. 

Céljától és funkciójától függően a sütiket a következő kategóriákra osztjuk:  

Technikailag szükséges sütik a honlap műszaki üzemeltetésének és alapvető funkcióinak biztosításához. Az ilyen típusú sütik például arra szolgálnak, hogy megőrizzék a beállításokat, miközben a honlapon navigál; vagy biztosíthatják, hogy a fontos információk a munkamenet során megmaradjanak (pl. bejelentkezés, kosár).

Statisztikai sütik, hogy megértsük, hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók a weboldalunkkal, kizárólag anonim módon gyűjtve és elemezve az információkat. Ezzel értékes felismeréseket nyerünk mind a honlap, mind a termékeink és szolgáltatásaink optimalizálása céljából.

Marketing célú sütik annak érdekében, hogy a honlapon a felhasználók számára célzott promóciós tevékenységeket végezzünk.

A nem osztályozott sütik olyan sütik, amelyeket az egyedi sütik szolgáltatóival együtt megpróbálunk osztályozni.

A tárolási időtartamtól függően a sütiket munkamenet-sütikre és állandó sütikre osztjuk. A munkamenet-sütik a böngésző aktuális munkamenete során használt információkat tárolják. Ezek a sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Az Ön végkészülékén nem marad semmilyen információ. Az állandó sütik a honlap két felkeresése között tárolják az információkat. Ezen információk alapján a következő látogatáskor visszatérő látogatóként ismerik fel Önt és a honlap ennek megfelelően reagál. Az állandó süti élettartamát a süti szolgáltatója határozza meg.

A technikailag szükséges sütik használatának jogalapja a honlap műszakilag tökéletes üzemeltetéséhez és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünkön alapul, összhangban a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával. Honlapunk ezen sütik nélkül nem működik megfelelően. A statisztikai és marketing sütik használatához az Ön hozzájárulása szükséges a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében. A sütik használatához adott hozzájárulását a GDPR 7. cikk (3) bekezdésének megfelelően a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás önkéntes. Ha ezt nem adja meg, ebből nem származnak hátrányok.

Az internetes böngészőt úgy is beállíthatja, hogy a sütik mentése a végkészüléken általánosan elkerülhető legyen, vagy minden alkalommal megkérdezzék, hogy elfogadja-e a sütik telepítését. A sütik beállítása után bármikor törölheti őket. Mindezek működéséről részletesen tájékozódhat a böngésző súgó funkciójában.   

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik általános kikapcsolása a honlap működésének korlátozásához vezethet.  

VI.   Google Tools

    1.  Google Analytics

Honlapunkon a Google Analytics, a Google, Inc. által nyújtott web-analitikai szolgáltatást használjuk. (a továbbiakban: Google). A Google Analytics úgynevezett „sütiket“ használ, vagyis az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlokat, amelyek segítenek a honlapnak elemezni, hogyan használják a felhasználók az oldalt. A süti által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Az aktivált IP-anonimizálás miatt azonban ezeken a honlapokon az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen le fogja rövidíteni. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére és ott rövidítik le. A Google a jelen honlap üzemeltetője nevében ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön honlaphasználatát, jelentéseket készítsen a honlap aktivitásáról, valamint hogy a honlap tevékenységével és internethasználatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője számára. A böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Megakadályozhatja a sütik tárolását a böngésző szoftverének megfelelő beállításával; szeretnénk azonban felhívni a figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem tudja majd teljes mértékben használni a honlap összes funkcióját. A sütik által generált és a honlap használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google általi gyűjtését és ezen adatok Google általi feldolgozását is megakadályozhatja az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével: Böngészőbővítmény a Google Analytics deaktiválásához.

Az adatkezelés jogos érdekeink alapján történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban.

IP-anonimizálás

Ezen a honlapon az „aktivált IP-anonimizálás” funkciót használjuk. Ez azonban azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére és ott rövidítik le. A Google a jelen honlap üzemeltetője nevében ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön honlaphasználatát, jelentéseket készítsen a honlapaktivitásáról, valamint hogy a honlap tevékenységével és internethasználatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője számára. A böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

    2.  Google Címkekezelő

Ez a honlap a Google Címkekezelőt használja. Ezen a szolgáltatáson keresztül a webhely-címkék egy felületen keresztül kezelhetők. A Google Címkekezelő csak címkéket alkalmaz. Nincsenek sütik beállítva, és nem rögzít személyes adatokat. A Google Címkekezelő más címkéket aktivál, amelyek adott esetben adatokat rögzítenek. A Google Címkekezelő nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a deaktiválás domain- vagy süti-szinten történt, akkor az minden nyomkövető címkére érvényben marad, amennyiben ezeket a Google Tag Managerrel hajtják végre. A Google Címkekezelővel kapcsolatos további információk a következő linken találhatók: Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy megakadályozza a Google Tag Manager összes címkéjének elküldését. Ehhez a felhasználónak az alábbi opt-out linkre kell kattintania, hogy a Google Tag Manager deaktiváló sütijét elhelyezze a böngészőjében.

További információért lásd a Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google honlapon található használati útmutatót.

    3.  Google Maps

Ez a honlap a Google Maps API-t használja a földrajzi információk vizuális megjelenítéséhez. A Google Maps használata során a Google adatokat gyűjt, dolgoz fel és használ fel a térképfunkciók látogatók általi használatáról. A Google által végzett adatkezelésről további információkat aGoogle adatvédelmi szabályzat tartalmaz. Ott az adatvédelmi központban is módosíthatja a személyes adatok védelmére vonatkozó beállításait.

A Google-termékekkel kapcsolatos saját adatok kezelésére vonatkozó részletes utasítások  itt találhatók

VII.  Social-Media és Third-Party-Tools

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelemről szóló jelenlegi vitát a közösségi oldalak esetében, mivel mi magunk is megjelenünk a közösségi oldalakon, hogy az aktív felhasználókat szolgáltatásainkról tájékoztathassuk. Az általunk erre a célra használt közösségi médiumokat egy logó jelzi a honlapunkon. Ezzel kapcsolatban szeretnénk megállapítani, hogy a jelenlegi joggyakorlat alapján a GDPR 26. cikke értelmében közös felelősség áll fenn köztünk és a közösségi hálózat üzemeltetője között. Ennek érdekében megtettük a szükséges óvintézkedéseket, amennyiben ezt a szolgáltató lehetővé tette számunkra. A GDPR értelmében a személyes adatoknak az adott közösségi hálózatban történő feldolgozásáért az elsődleges felelősség a közösségi hálózat szolgáltatóját terheli.

Az érintettek jogainak érvényesítése esetén megállapítjuk, hogy ezeket a közösségi oldalakon kell érvényesíteni. Üzemeltetőként mi nem hozunk döntést a közösségi oldalon történő adatfeldolgozás tekintetében. Csak az adott szolgáltatónak van hozzáférése a felhasználók adataihoz, és így csak ez a szolgáltató tehet közvetlen lépéseket. 

A közösségi hálózat vonatkozó szerződési feltételei érvényesek.

A felhasználói adatokat a közösségi oldalakon reklám és piackutatás céljából lehet feldolgozni. A felhasználói profilok többek között a felhasználók különböző érdeklődési köre alapján hozhatók létre. A felhasználói profilok később felhasználhatók például célzott hirdetések elhelyezésére a közösségi médián belül és kívül. E célból a közösségi médium sütiket is használ, amelyekben a felhasználói viselkedés és az érdeklődési körök tárolódnak. Továbbá ezek a felhasználói profilok tartalmazhatnak adatokat a felhasználókról, mint az adott közösségi média tagjairól, amennyiben be vannak jelentkezve.

Az adott adatkezelés részletes leírását, valamint a tiltakozás vagy a visszavonás lehetőségeit az adott közösségi hálózat adatvédelmi nyilatkozatában találja.

VIII.  SSL titkosítás

Az adatok biztonságának védelme érdekében az adatátvitel során a legkorszerűbb titkosítási módszereket (pl. SSL) használjuk HTTPS-en keresztül.  A titkosított kapcsolatot a „https://” karakterláncról és a böngésző sorában található lakat szimbólumról ismerheti fel

IX.  Változások vagy kiegészítések 

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül változtassuk meg vagy egészítsük ki az információs tartalmakat. Ha a jelen nyilatkozat egyes részei vagy egyes kifejezései nem jogszerűek vagy helytelenek, a többi rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.